Oferta

Kompleksowy i sprawny konsulting

Do ważniejszych prac oferowanych w poszczególnych obszarach doradztwa gospodarczego grupy Cobo – CONSULTING należą:
Doradztwo i pomoc w działaniach ukierunkowanych na pozyskanie dofinansowania z funduszy UE i funduszy krajowych:
 • doradztwo i ukierunkowanie beneficjenta w zakresie wyboru programu pomocowego UE, adekwatnego dla planowanego projektu,
 • opracowywanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej (w tym biznes planów, studiów   wykonalności, wniosków aplikacyjnych), związanej z ubieganiem się o dotacje w z funduszy UE i krajowych – w ramach programów pomocowych ogólnokrajowych i regionalnych, oraz bieżąca pomoc  merytoryczna i ewentualne doszkalanie beneficjenta w tym zakresie,
 • opracowywanie kompleksowej dokumentacji sprawozdawczo – rozliczeniowej z zakończonych projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych,
 • doradztwo w wyborze rodzaju i skali kredytów, banku, okresu kredytowania itp.,
 • opracowywanie kompleksowej dokumentacji w tym biznes planów(studiów wykonalności) do celów kredytowych oraz bieżąca pomoc merytoryczna.
Doradztwo gospodarcze i finansowe w zakresie bieżących działań i planów    strategicznych:
 • opracowywanie diagnoz (analiz), stanu i ocen efektywności działalności gospodarczej,
 • opracowywanie strategii rozwojowych, biznes planów , studiów wykonalności,
 • opracowywanie koncepcji tworzenia, podziału, fuzji przedsiębiorstw,
 • opracowywanie programów restrukturyzacyjnych, naprawczych, ,
 • doradztwo w zakresie optymalizacji  struktur finansowania,
 • opracowywanie analiz, opinii i ocen w zakresie kondycji finansowej,
 • doradztwo podatkowe.
Opracowywanie wycen wartości:
 • nieruchomości gruntowych, budynków, maszyn i urządzeń,
 • know – how, znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych, goodwillu, portali internetowych,
 • przedsiębiorstw/spółek,  zorganizowanych części przedsiębiorstwa,
 • udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, akcji w spółkach akcyjnych,
 • aportów wnoszonych do spółek.
konsulting
analiza sprawozdania finansowego
biznesplany